Cenník Pezinská Baba

Cenník na sezónu 2022/2023

Ceny sú kalkulované v € vrátane DPH

Zmena ceny vyhradená. Ceny môžu byť upravené vzhľadom na aktuálnu cenu energií.

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky pre sezónzu 2022/2023 vydané Lyžiarskym Klubom Baba – Pezinok, Holubyho 18, 902 01 Pezinok, IČO: 340006397, (ďalej len “LK Baba”, alebo len “prevádzkovateľ”), upravujú poskytovanie služieb – prepravu lyžiarskymi vlekmi prevádzkovaných LK Baba a úpravu práv a povinností s tým súvisiacich. Zákazník má možnosť zakúpiť jednotlivé druhy lístkov za ceny uvedené v Cenníku.

2. Lístky sa vydávajú vo forme bezkontaktnej čipovej karty s uvedením identifikačných údajov držiteľa lístka alebo bez ich uvedenia, v závislosti od typu lístka. Záloha na čipovú kartu je 2,00 €. Záloha za čipovú kartu bude vrátená len v prípade vrátenia plne funkčnej a neporušenej karty.

3. Odpočítavané body na vlekoch-DOUBLE a POMA H-60 – 15 bodov, POMA P a EPV 300 – 10 bodov, VL 1000 – 20 bodov.
Všetky lístky sú platné aj v stredisku Zochova chata.
Na večernú prevádzku platia časové 1, 2, 3, 4 hodinové, bodové a sezónne lístky.

4. Hodinové výberové lístky zo sezóny (8, 16, 32 HOD/SEZ) platia v ktorýkoľvek deň v sezóne na denné aj večerné lyžovanie. Odpočítava sa každá začatá celá hodina pri prechode cez turnikety.
Preprava deti do 5 rokov (narodené po 1.1.2018) v sprievode dospelej osoby je zdarma.
Detské lístky platia pre deti do 12 rokov vrátane (narodené po 1.1.2011), kontrola kartou poistenca.
Juniorské lístky platia pre mládež od 13 do 18 rokov (ročníky 2005-2010), kontrola kartou poistenca.
Juniorský taríf platí aj pre seniorov od 60 rokov (narodení do 1962) a osoby ZŤP, kontrola preukazom totožnosti/preukazom ZŤP.
Časový lístok je neprenosný na inú osobu.
Rodinné lístky platia pre dvoch rodičov a deti do 12 rokov vrátane.
Pri rodinných lístkoch je nutné predložiť doklady (karty poistenca) všetkých členov rodiny.
Zľava do 20 % na celodenný a 4 hodinový lístok na meno pre držiteľov kariet ISIC, ITIC, GO<26 a EURO<26 platí pri nezľavnenom cenníku.
Individuálna zľava pre organizované lyžiarske kurzy nad 10 osôb.
Sezónny neprenosný lístok na meno je bez záruky snehu v sezóne. Platí pre denné aj večerné lyžovanie.
Pri lístkoch vydaných na meno je návštevník povinný sa preukázať platným dokladom totožnosti s fotkou.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny a rušenia taríf cenníka.

5. LK Baba je oprávnená jednostranne zmeniť prevádzkovú dobu lyžiarskych vlekov, nespustiť, prerušiť alebo ukončiť prevádzku jednotlivých lyžiarskych vlekov v prípade technických porúch, nadmernej rýchlosti vetra, výpadku elektrickej energie alebo iných skutočností neumožňujúcich bezpečnú prepravu zákazníkov.

6. Kúpou lístka a využívaním prepravných služieb lyžiarskymi vlekmi prevádzkovanými LK Baba sa zákazník zaväzuje dodržiavať pokyny poverených zamestnancov prevádzkovateľa, obsluhy vlekov, Pokynov pre lyžiarov a návštevníkov lyžiarskeho strediska Pezinská Baba a Zochova chata, Návštevný poriadok stredísk Pezinská Baba a Zochova chata – Piesok, tieto všeobecné obchodné podmienky a všeobecne záväzné predpisy týkajúce sa pohybu a správania osôb v horských strediskách.

7. LK Baba je oprávnený lístok znehodnotiť (zablokovať) a znemožniť tak zákazníkovi využívanie služieb v lyžiarskych strediskách prevádzkovaných LK Baba v prípade zistenia, že lístok využíva osoba, ktorá nie je oprávnená ho používať, a to pri lístkoch vydaných na meno osoba, ktorá nie je uvedená ako držiteľ lístka na bezkontaktnej čipovej karte (t.j. ak meno na lístku nezodpovedá identifikačným údajom kontrolovanej osoby na jej preukaze totožnosti). Neprenosné lístky sú platné s preukazom totožnosti, pri deťoch do 15 rokov s preukazom poistenca.  V prípade znehodnotenia lístka z dôvodu porušenia týchto všeobených obchodných podmienok nemá zákazník nárok na akúkoľvek finančnú alebo nefinančnú náhradu za nemožnosť využitia prepravných služieb poskytovaných LK Baba v jednotlivých strediskách, ani nárok na vrátenie zákazníkom zaplatenej ceny alebo jej alikvotnej časti.

8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zákazníkovi odoprieť poskytnutie prepravy, prípadne znehodnotiť (zablokovať ) lístok v prípade, že zákazník svojim správaním ohrozuje alebo poškodzuje majetok alebo oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo život, zdravie alebo majetok ostatných zákazníkov alebo návštevníkov strediska, alebo životné prostredie, prípadne neuposlúchne odporúčania, príkazy, alebo zákazy obsluhy vleku, zamestnancov prevádzkovateľa, alebo iných oprávnených osôb.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 20.6.2022.