Pokyny pre lyžiarov a návštevníkov lyžiarskeho strediska

Pezinská Baba a Zochova chata

Pokyny pre lyžiarov a návštevníkov lyžiarskeho strediska

 1. Lyžiar (snowboardista) je pri nákupe zodpovedný za správny výber lístka podľa platného cenníka.
 2. Pri nákupe lístka na meno je povinný kupujúci bez vyzvania predložiť doklad totožnosti osôb, pre ktoré sú lístky určené. Pri zakúpení je kupujúci povinný ihneď skontrolovať správnosť vydaného lístka, oneskorené reklamácie nebudú uznané.
 3. Lístky na vleky sú len na vratných bezkontaktných čipových kartách. Záloha na kartu je 2,- EUR. Po ukončení lyžovania je možné kartu vrátiť v pokladni do 10 min po skončení prevádzky vlekov.
 4. Za platnosť lístkov zakúpených mimo oficiálnej pokladne strediska prevádzkovateľ nezodpovedá.
 5. Časový lístok je neprenosný – lístok smie používať len jedna osoba.
 6. Na dennú a večernú prevádzku platia všetky lístky z aktuálneho cenníka. Lístky zakúpené v stredisku Pezinská Baba platia aj v stredisku Zochová chata-Piesok.
 7. Spoločné sezónne lístky zakúpené v stredisku Zochová chata-Piesok platia aj v stredisku Pezinská Baba.
 8. Lyžiar je povinný pred nástupom na vlek prechádzať cez bezkontaktné turnikety SKI DATA 370 , ktorými sú vybavené vleky v stredisku.
 9. Lyžiar je povinný priložiť lístok k čítaciemu panelu a keď zhasne zelené svetlo (pri detských, juniorských a seniorských lístkoch sa rozsvieti červené svetlo) prejsť bez zastavenia za turniket.
 10. V prípade nemožného prechodu cez turniket (svieti alebo bliká červené svetlo) hlásiť obsluhe vleku.
 11. Lyžiar je povinný po vyzvaní predložiť platný lístok obsluhe vleku a oprávneným osobám, pri nastupovaní, ale aj vystupovaní z vleku. V prípade lístkov na meno je povinný na vyzvanie obsluhy sa taktiež preukázať platným dokladom totožnosti s fotkou.
 12. Jazdné sa nevracia – Pri nevhodných poveternostných podmienkach, prerušení prevádzky, zablokovaných zjazdovkách, v prípade poruchy vleku spôsobenej nevhodným správaním sa lyžiarov na vleku, výpadku dodávky elektrického prúdu.
 13. Pri skoršom odjazde sa neposkytuje žiadna náhrada, nie je možné ani predĺženie platnosti lístka.
 14. Pre náhradu pri úraze je potrebné predložiť potvrdenku od lekára! Náhrada sa vzťahuje iba na viacdenné lístky.
 15. Falšovanie a pozmeňovanie lístkov je trestné – obsluha je povinná okamžite odobrať takýto lístok a hlásiť vedúcemu strediska na ďalšie šetrenie.
 16. Lyžiar je povinný riadiť sa pokynmi obsluhy vlekov a dodržiavať všetky ostatné príkazové a zákazové tabule. Pri nevhodnom správaní sa a neuposlúchnutí pokynov je obsluha vleku oprávnená odobrať alebo zablokovať lístok bez náhrady.
 17. Križovanie (slalomovanie) a vybočovanie zo stopy, chytanie unášačov na trati vleku, húpanie sa na unášačoch a poškodzovanie unášačov alebo súčastí vleku je životu nebezpečné.
 18. Skupinové lístky kupuje a platí jedna osoba (vedúci skupiny). Nárok na zľavu vzniká po predložení súpisu všetkých účastníkov (meno, priezvisko, dátum narodenia) doplneného o názov organizácie a podpis vedúceho.
 19. Kúpou lyžiarskeho lístka sa kupujúci zaväzuje rešpektovať a dodržiavať platné tarifné a prepravné podmienky a zároveň súhlasí s týmito podmienkami.

Upozornenie

 1. Lyžovanie je na vlastné nebezpečie. Mimo prevádzkových hodín sú zjazdovky uzatvorené.
 2. Návštevník lyžiarskeho strediska je povinný pohybovať sa len po vyznačených lyžiarskych tratiach a miestach na to určených a zároveň rešpektovať všetky pokyny prevádzkovateľa na jeho pozemkoch. Vstup do priestoru a na prekážky Snowparku je povolený len s platným lístkom a platia v ňom špeciálne bezpečnostné pravidlá.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za úrazy vzniknuté neprispôsobením jazdy (chôdze, behu) svojim schopnostiam a stavu lyžiarskej trate (terénu). V prípade úrazu mimo vyznačených zjazdoviek strácate nárok na bezplatné ošetrenie o dopravu na ošetrenie.
 4. Lyžiarske stredisko nezodpovedá za poškodenie odevu a lyžiarskej výstroje.
 5. Sánkovanie a chodenie pešo po zjazdovke je zakázané – v prípade opakovaného neuposlúchnutia pokynov môže obsluha vleku a oprávnená osoba odobrať sánky, boby alebo iný predmet na šmýkanie, a vydať až po skončení prevádzky vlekov.
 6. Na lyžiarskych vlekoch nie je možné prepravovať sánky a boby.
 7. Každý návštevník lyžiarskeho strediska je v súlade zo zákonom č. 544/2002 a zmene 274/2015 o Horskej záchrannej službe (§ 8, § 11) povinný riadiť sa všetkými značkami a pokynmi prevádzkovateľa.

Za pochopenie ďakujeme.

Lyžiarsky klub BABA – Pezinok

 

Návštevný poriadok stredísk Pezinská Baba a Zochová chata – Piesok.

 1. Návštevný poriadok je záväzný pre všetkých návštevníkov a zamestnancov prevádzkovateľa. Návštevný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho vydania.
 2. Návštevníci sú povinní dodržiavať výstražné, príkazové, zákazové a informačné tabule, prípadne iné upozornenia a nesmú ich ničiť, poškodzovať alebo odstraňovať.
 3. Návštevníci sú povinní opustiť zjazdové trate do ukončenia prevádzkovej doby vlekov.
 4. Prípadné priania, otázky, upozornenia a sťažnosti je možné podať písomne do reklamačnej knihy, ktorá sa nachádza v hlavných pokladniach stredísk v čase otváracích hodín.
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek osobné veci stratené na zjazdových tratiach alebo vo všetkých priestoroch prevádzkovaných prevádzkovateľom.
 6. Zaplatením ceny cestovného lístka udeľuje návštevník spoločnosti Lyžiarsky klub Baba so sídlom Holubyho 18, 902 01 Pezinok, IČO: 34006397, registrovaný v Živnostenskom registri ObÚ Pezinok spis č.:107-9320 zo dňa 31.12.1993, (ďalej len „LK Baba“), v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov súhlas s bezodplatným vyhotovovaním obrazových snímok, obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy vyhotovovaných a pripravovaných v súvislosti s prípadnými podujatiami organizovanými LK Baba alebo ňou určenými osobami v Pezinská Baba a Zochová chata (ďalej len „Záznamy“) a ich použitím na komerčné účely vo všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielmi alebo zaradením do súborného diela (najmä, nie však výlučne na vystavovanie, rozširovanie, sprístupňovanie, uverejňovanie či úpravu). Klient udeľuje LK Baba tento súhlas bez vecného, časového, kvantitatívneho a územného obmedzenia. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým LK Baba záznamy v súlade s ich určením poskytne. Návštevník je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať formou písomného odvolania zaslaného na adresu sídla LK Baba.

Vybavenie reklamácií, sťažností a podnetov.

 1. Nefunkčnosť alebo nemožnosť prechodu cez turnikety rieši obsluha vleku.
 2. Neplatnosť alebo nefunkčnosť lístka hlásiť obsluhe vleku. Ďalej sa overenie platnosti rieši v pokladni strediska, prípadne u vedúceho strediska alebo jeho zástupcu. Ak je reklamácia oprávnená vydá sa v pokladni nový lístok v hodnote zodpovedajúcej hodnote reklamovaného lístka v čase jeho znefunkčnenia.
 3. Nespokojnosť s úpravou svahov, pripravenosťou vlekov a tratí, obsluhou vlekov, parkovacou službou hlásiť v pokladni strediska prípadne u vedúceho strediska alebo jeho zástupcu. Možnosť vykonať zápis do reklamačnej knihy.
 4. Nespokojnosť s obsluhou hlásiť u vedúceho strediska (zástupcu) prípadne v pokladni a zapísať do reklamačnej knihy.
 5. Nespokojnosť s inými návštevníkmi je možné nahlásiť v pokladni alebo hlásiť u vedúceho strediska (zástupcu). Pri vážnejšom konflikte volať priamo mestskú políciu 159 ale štátnu políciu 158.
 6. Vážnejšie podnety a sťažnosti s uvedením osobných údajov (meno, priezvisko, bydlisko, tel. email) je možné zaslať poštou alebo emailom na adresu info@lkbaba.sk. Riešením oprávnených sťažností sa bude zaoberať VV LK Baba a následne kontrolná a revízna komisia LK Baba.

Návštevný poriadok na zimnú lyžiarsku sezónu vydáva prevádzkovateľ Lyžiarsky klub Baba, Holubyho 18, 902 01 Pezinok, IČO: 34006397, registrovaný v Živnostenskom registri ObÚ Pezinok spis č.:107-9320 zo dňa 31.12.1993 a nadobúda platnosť dňa 1.11.2013.