Obchodné podmienky

Permanentka v objednávke je pre jednu osobu na zimnú sezónu 2021/2022.

Cena permanentky je garantovaná vždy do konca príslušného mesiaca, následne je cena lístka zvýšená.

Jedna objednávka môže obsahovať ľubovoľné množstvo permanentiek. Platba sa vykonáva na základe objednávky na nižšie uvedený účet najneskôr do 3 pracovných dní od dátumu objednania. Po pripísaní požadovanej sumy na náš účet bude upravený stav objednávky na zaplatený. Pri platbe používajte variabilný symbol ako číslo objednávky.

Bankový účet:

SLSP: SK46 0900 0000 0000 1919 0625
alebo
Tarabanka: SK82 1100 0000 0026 2640 0419
Konštantný symbol: 0308
Variabilny symbol: číslo objednávky
Každý sezónny neprenosný lístok na meno je bez záruky snehu v sezóne. Platí pre denné aj večerné lyžovanie v sezóne 2021/2022. V prípade nepriaznivých snehových podmienok nie je možné žiadať vrátenie peňazí.

Obchodné podmienky

(§273 Obch. zák.)
I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “podmienky”) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou:

Lyžiarsky klub Baba – Pezinok
IČO: 34006397, IČ DPH:SK2020363455; Registrácia: Živnostenský register ObÚ Pezinok spis č.:107-9320 zo dňa 31.12.1993.

ktorá je prevádzkovateľom lyžiarskych stredísk Pezinská Baba a Zochova chata-Piesok (ďalej len “prevádzkovateľ”) uzatvorené prostredníctvom elektronického objednávkového systému (ďalej len “obchod”).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Lyžiarsky klub Baba – Pezinok

Holubyho 18, 902 01 Pezinok

korešpondenčná adresa: P.O. Box 16, 902 04 Pezinok

IČO: 34006397

IČ pre DPH: SK 2020363455

2. Kupujúcim sa rozumie podnikateľ definovaný v § 2 Obchodného zákonníka, osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

Zmluva je uzatvorená prostredníctvom elektronických zariadení, s právami povinnosťami  stanovenými v zákone č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých iných zákonov.

4. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy podľa obchodného zákona.

5. Tovar – produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke spoločnosti Lyžiarsky klub Baba – Pezinok pre nákup prostredníctvom obchodného systému na www.lkbaba.sk.

6. Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho – je tovar ktorý bol špeciálne objednaný od dodávateľa prevádzkovateľa pre konkrétneho kupujúceho na základe špecifikácie danej kupujúcim a za ktorý bola prevádzkovateľom vyžiadaná finančná záloha.

7. Služby – poskytovanie konzultačnej, expertnej, technickej podpory.

8. Pracovný čas – znamená čas v pracovných dňoch od 8:00 do 16:30 hod.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy
1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie a odoslanie  všetkých údajov a náležitostí v registračnom formulári, ktorý je umiestnený na internetovej stránke prevádzkovateľa. Za platnú sa považuje i telefonická objednávka, ktorá bude písomne alebo prostredníctvom elektronického zariadenia potvrdená najneskôr do 24 hod. Prevádzkovateľ objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

2. Všetky prijaté elektronické a telefonické objednávky (ďalej len objednávky), sú považované za návrh na uzavretie  zmluvy a sú považované za záväzné.

3. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany prevádzkovateľa dôjde telefonickým potvrdením elektronickej objednávky, čím vzniká záväzkovoprávny vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.

Uvedené obchodné podmienky realizujú zmluvy uzavierané na  diaľku v zmysle § 9 odst. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa  pri podomovom a zásielkovom predaji.

4. Prevádzkovateľ si môže v prípade objednávky tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, vyžiadať od kupujúceho zálohu v dohodnutej výške. Kupujúci poskytnutím zálohy udeľuje neodvolateľný súhlas prevádzkovateľovi na dodanie tovaru a teda kupujúci nemôže odstúpiť od uzavretej zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške poskytnutej zálohy za bezdôvodné neprevzatie tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške.

5. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte prevádzkovateľom fakturované. Objednávku je možné stornovať prostredníctvom elektronického objednávkového systému, telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi prevádzkovateľ kupujúcemu písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).

6. Prevádzkovateľ si v týchto podmienkach dohodol zmluvnú pokutu  vo výške 10% z objemu objednávky plus paušálny poplatok 20,- Eur bez DPH, ak zrušenie objednávky nastane neskoršie ako 24 hodín  po prijatí objednávky.

7. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

  • poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 6 článok II. týchto všeobecných obchodných podmienok,
  • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré prevádzkovateľ nemôže ovplyvniť,
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
  • predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil.

8. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s doručením všetkých poskytnutých dokladov a tovaru, ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie dotýka. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho.

III. Dodacie podmienky
1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba), alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u vopred dohodnutého dodávajúceho, ak nebude vyslovene dohodnuté inak.

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi.

3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z prevádzkovateľa na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar prevádzkovateľa.

4. Prevádzkovateľ dodá alebo odovzdá tovar kupujúcemu do začiatku prevádzky vlekov v príslušnej zimnej sezóne, alebo v čo možno v najkratšej dobe po prijatí  objednávky, dodacie lehoty budú spresnené po dohode s kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov prevádzkovateľa majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú.

5. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v krabici a prelepený. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru.
Cena za dopravu sa účtuje podľa spôsobu odberu:

a) osobne v pokladni lyžiarskeho strediska Pezinská Baba – doprava sa neúčtuje
b)  kuriérskou službou –  doprava 6,- Eur
c)  Kuriérskou službou,   dobierka 6,- Eur + 1% zo sumy tovaru

Objednávky sa realizujú okamžite ak je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.

6. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

IV. Kúpna cena, platby
1. Ceny uvedené na stránkach elektronického objednávkového systému platia výhradne pre nákup prostredníctvom tohto systému na stránke www.lkbaba.sk. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

2. Kupujúci vykonáva platbu v Eur, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak niektorým z nasledujúcich spôsobov:

a) Pred prevzatím tovaru

  • vymenovane spôsoby platieb
    Prevádzkovateľ bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 3 kalendárne dni odo dňa prijatia objednávky. Ak nedôjde k platbe do 3 dní, má prevádzkovateľ právo, po predošlom upozornení kupujúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, že prevádzkovateľ akceptuje bankou potvrdený príkaz k úhrade, zodpovedá kupujúci za to, že príkaz bol vystavený s termínom splatnosti ihneď a na účte je dostatok finančných prostriedkov k okamžitému uskutočneniu platby.

b) Pri prevzatí tovaru

  • spôsoby dodania

V. Záruka, reklamácie, zodpovednosť za chyby – reklamácia dodaného tovaru
1. Vzťahy medzi prevádzkovateľom a kupujúcim pri reklamáciách chýb tovaru sa riadia obchodným zákonníkom  podľa  § 422 až 442. Doba reklamácie  je špecifikovaná v §436 bod 2 a v § 437 bod 1-5.

2. Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom  je stanovená prevádzkovateľom na jeden rok od doby dodania tovaru ak nie je dojednané inak.  (pri dodaní tovaru odoslaním – odovzdanie prvému dopravcovi, začína plynúť záručná doba  odo dňa dôjdenia tovaru do miesta jeho určenia).

3. V prípade doručenia poškodeného tovaru má kupujúci právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.

4. Reklamácie sa uplatňujú na adrese sídla firmy, alebo v pokladniach lyžiarskych stredísk počas prevádzky vlekov.

5. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho (prevádzkovateľa). Lístky na vleky je možné reklamovať v pokladni lyžiarskych stredísk Pezinská Baba a Zochova chata. Pri uplatnení reklamácie iného tovaru ako lístok na vleky je kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár na stránkach www.lkbaba.sk následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu. Reklamačné konanie začína dňom doručenia formulára na uplatnenie reklamácie a reklamovaného tovaru predávajúcemu.

Pri uplatnení záruky za kvalitu, sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne kontaktuje predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

6. Počas záručnej doby zaistí prevádzkovateľ odstránenie chyby. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nahradiť neopraviteľný výrobok výrobkom identickým, novým, alebo výrobkom, ktorého technické parametre plne nahradia neopraviteľný výrobok.

7. V prípade výmeny sa nepredlžuje záruka, ale pokračuje pôvodná. Záruka sa predlžuje len o čas, počas ktorého bol tovar na reklamácii.

8. Ak kupujúci požiada o reklamáciu poškodeného výrobku, nejedná sa o záručnú reklamáciu, ale o “podmienečnú reklamáciu“ a doba vybavenia závisí od dodávateľa. V prípade, že výrobca neuzná reklamáciu ako oprávnenú záručnú opravu, budú všetky náklady spojené s vybavením reklamácie vyfakturované kupujúcemu a Tovar bude kupujúcemu vrátený až po uhradení spomínaných nákladov.

9. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

10. Nie je možné reklamovať nevyužitie lístka na vlek ak zimná sezóna trvala dlhšie ako 15 dní. V prípade kratšej sezóny je možné dohodnúť nižšiu cenu lístka na ďalšiu sezónu na základe reálneho využitia reklamovaného lístka na vleky.

VI. Ochrana súkromia
1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

2. Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa.

3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

VII. Záverečné a prechodné ustanovenia
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

2. Odoslaním objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia “Všeobecných obchodných podmienok” v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi bez výhrad súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá prevádzkovateľ kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

4. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito “Obchodnými podmienkami” sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 v znení neskorších predpisov,  zákona  č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

5. Prevádzkovateľ a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany vo vzťahu k zákonu č.22/2004  hlavne § 5 cit. zákona.

V Pezinku dňa 23.10.2013                                                              Lyžiarsky klub Baba – Pezinok

Holubyho 18, 902 01 Pezinok